Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ

Viva Investment Sp.z o.o.

 

 

1. Viva Investment  - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod KRS: 0000218239, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 5830005934 , REGON: 190551416.

 

2. Placówka Viva Investment Sp. z o.o.  - ul. Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk oraz każda inna lokalizacja, w której Viva Investment Sp. z o.o.  świadczy lub świadczyć́ będzie usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności.


3. Usługi- zabiegi i/lub konsultacje i/lub zajęcia wykonywane przez Viva Investment Sp. z o.o.  w ramach prowadzonej działalności. Informacja o rodzajach oferowanych usług każdorazowo umieszczana jest na stronie internetowej www.vivaestetica.pl, w cenniku, a także jest dostępna w Viva Investment Sp. z o.o;

 

4. Konsultacja - usługa medyczna i/lub kosmetologiczna polegająca na odbyciu przez Pacjenta/ Klienta wizyty w  Viva Investment Sp. z o.o.  u osoby o niezbędnych kwalifikacjach, podczas której dokonywana jest diagnoza stanu Pacjenta/ Klienta oraz wskazywane są̨ zalecenia, a także możliwe metody do zastosowania względem Pacjenta/ Klienta w ramach oferowanych przez Viva Investmentl Sp. z o.o usług;

 

5. Zabieg - usługa medyczna i/lub kosmetologiczna i/lub fizjoterapeutyczna i/lub trychologiczna i/lub dermatologiczna i/lub  endokrynologiczna inna niż̇ konsultacja i/lub zajęcia, wykonywana w Viva Investment Sp. z o.o  przez wyspecjalizowany personel, w ramach świadczonych usług, w oparciu o aktualny cennika, w tym w szczególności z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego i/lub sali zabiegowej;

 

6. Zajęcia- usługa fizjoterapeutyczna inna niż̇ konsultacja i/lub zabieg, wykonywana w Viva Investment Sp. z o.o.  przez specjalistyczny personel o niezbędnych kwalifikacjach, w ramach świadczonych usług, w ramach aktualnego cennika;

 

7. Pakiet Usług- dwie usługi lub więcej, dobierane według uznaniaViva Investment Sp. z o.o.  i w niej oferowane łącznie przy zastosowaniu jednej ceny za wszystkie zabiegi wchodzące w skład tego pakietu usługi;

 

8. Bon Podarunkowy- bon opatrzony nazwą „Bon Podarunkowy”, zawierający co najmniej numer, datę wystawienia, okres ważności, wartość oraz logo Viva Estetica  i upoważniający do skorzystania z usług w Viva Investment Sp. z o.o.  na warunkach określonych na samym bonie podarunkowym oraz w niniejszym regulaminie;

a) bon na okaziciela- bon upoważniający do skorzystania z niego przez osobę̨ będącą w posiadaniu bonu;

b)bon imienny- do skorzystania z niego upoważniona jest wyłącznie osoba, której dane wskazane zostały na bonie;

 

9. Cennik Usług- informacja na temat aktualnych cen oraz promocji w Viva Investment Sp.z o.o  na świadczone prze Viva Investment Sp.z o.o.  usługi, dostępna na stronie internetowej www.vivaestetica.pl  oraz w placówce Viva Investment Sp. z o.o;


10. Regulamin- niniejszy Regulamin Świadczenia Usług;


11. Ustawa o prawach konsumenta lub Ustawa- Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami);


12. Umowa- umowa o świadczenie usług zawarta przez Viva Investmentl Sp. z.o.o;


13. Umowa na odległość́- umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się̨ na odległość́ w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta; momentem zawarcia umowy na odległość́ jest dokonanie przez konsumenta, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub programu Booksy, akceptacji istotnych postanowień́ Umowy, w tym w szczególności dokonanie akceptacji regulaminu oraz wysokości i zasad wpłaty opłaty rejestracyjnej na poczet wynagrodzenia za usługę̨ ( jeżeli jest to wymagane w danym przypadku) lub pełnej opłaty za usługę̨( jeżeli jest to wymagane w danym przypadku);

 

14. Strona Internetowa- oficjalna strona www Viva Investmentl Sp. z o.o.  się̨ pod adresem: www.vivaestetica.pl​;


15. Klient- osoba fizyczna, prawna, inny podmiot posiadający zdolność́ do czynności prawnych, będąca stroną umowy o świadczenie usług przez Viva Investmentl Sp.z o.o. , osoba fizyczna, na rzecz której wykonywane są̨ usługi kosmetologiczne i/lub fizjoterapeutyczne;


16. Pacjent- osoba fizyczna, na rzecz której wykonywane są̨ usługi medyczne;


17. Konsument- klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością̨ gospodarczą lub zawodową  art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny DZ. U. 16, poz. 93 ze zmianami).

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Viva Investment Sp.z.o.o.  stanowi ogólne warunki umowy, w rozumieniu art. 384 KC, na mocy której świadczy na rzecz Klienta/ Pacjenta odpłatnie usługę̨, w ramach której personel Viva Investment Sp.z.o.o.  zobowiązany jest do działania z najwyższą starannością̨ oraz w sposób zgodny z wszelkimi standardami, w tym szczególnymi standardami wiedzy medycznej/ kosmetologicznej/ fizjoterapeutycznej.

 

2. Oferowane przez Viva Investment Sp.z.o.o.  usługi wykonywane są̨ w placówce Viva Investment Sp.z o.o. 

 

3. Z zastrzeżeniem innych postanowień́ niniejszego regulaminu, dla skorzystania z usług oferowanych przez Viva Investmentl Sp.z o.o.  konieczne jest:

a)  zapoznanie się̨ oraz zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu, a także,

 

b)  wypełnienie przez Pacjenta/ Klienta stosownych formularzy i oświadczeń́, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi, w tym w szczególności: karty klienta, świadomej zgody na zabieg czy ankiety wstępnej kwalifikacji związanej z pandemią Covid-19, a także,

c)  zachowanie niezbędnych środków ostrożności,

e)  zakwalifikowanie Pacjenta/ Klienta przez fachowy personel Viva Investment Sp.z.o.o.  do danego zabiegu (usługi).

 

4 Viva Investmentl Sp.z o.o.  świadczy usługi wyłącznie w godzinach pracy placówki. Informacja o godzinach otwarcia Viva Investment Sp.z o.o.  zamieszczona jest na stronie internetowej. Viva Investment Sp.z.o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy. Zmiana może oznaczać́ czasowe zamkniecie placówki, a także czasowe skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.


5. Informacja o usługach świadczonych przez Vivadental Sp. z o.o  zamieszczona jest na stronie internetowej, a także dostępna jest w placówce Vivadental Sp. z o.o .

 

6. Vivadental Sp.z o.o  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian zarówno w katalogu oferowanych usług, jak i w cenniku usług.


8. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów/ Klientów, a także w trosce o jakość́ świadczonych usług, na terenie Vivadental Sp.z.o.o  wprowadzony został monitoring wizyjny. Dotyczy on zarówno pomieszczeń́ ogólnodostępnych, ogrodu jak i bezpośredniego otoczenia budynku.

 

ROZDZIAŁ 2

Podstawowe zasady świadczenia usług

 

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień́ niniejszego regulaminu świadczenia usług, warunkiem wykonania przez Vivadental Sp.z o.o  usługi jest wyrażenie przez Pacjenta/ Klienta świadomej zgody na zabieg na formularzu stosowanym w Vivadental Sp.z o.o.

 
2. Zgodę̨ na zabieg może wyrazić Pacjent/ Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych.


3. W przypadku Pacjentów/ Klientów, którzy nie ukończyli 16 roku życia- formularz zgody na zabieg powinien zostać́ podpisany przez przedstawiciela ustawowego/rodzica małoletniego Pacjenta/ Klienta. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić́ się̨ konieczność́ wyrażenia zgody przez oboje rodziców.


4. W przypadku Pacjentów/ Klientów, którzy ukończyli 16 rok życia- formularz zgody na zabieg powinien zostać́ podpisany zarówno przez małoletniego Pacjenta/ Klienta jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić́ się̨ konieczność́ udzielenia zgody przez oboje rodziców.


5. Vivadental Sp.z.o.o  zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach:

a)     gdy Pacjent/ Klient nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 

b)    jeżeli stan Pacjenta/ Klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Vivadental Sp.z o.o  wpłynąć́ na wystąpienie ewentualnych powikłań́ w związku z wykonywaną usługą lub też uniemożliwić́ lub utrudnić́ wykonanie usługi;

 

c)     jeżeli Pacjent/Klient nie zastosował się̨ do zaleceń́ personelu Vivadental Sp.z o.o  co do konieczności przygotowania się̨ w określony sposób do usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich w Vivadental Sp.z o.o  we wskazanym terminie;

 

d)    jeżeli w ocenie lekarza/kosmetologa/fizjoterapeuty Pacjent/Klient nie kwalifikuje się̨ do danej usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez Pacjenta/Klienta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym/zdrowotnym;

 

e)     jeżeli Pacjent/Klient nie wyrazi zgody na monitoring lub też nie wyrazi zgody na działania/czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przez Vivadental Sp.z o.o  usługi, w tym w szczególności nie wyrazi zgody na wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub też odmowi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania usługi przez Vivadental Sp.z o.o , bądź́ nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych od Pacjenta/ Klienta formularzy w Vivadental Sp.z o.o;

 

f)     jeżeli Pacjent/Klient spóźni się̨ na zabieg lub konsultację lub zajęcia powyżej 15 minut;

 

g)  jeżeli Pacjent/ Klient nie dokona płatności za usługę̨ w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

6. Vivadental Sp.z o.o  zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu wykonania usługi w następujących przypadkach:

 

a)     gdyby wykonanie usługi było niemożliwe z przyczyn niezależnych Vivadental Sp.z o.o  ( np. awaria urządzeń́, awaria mediów w Vivadental Sp.z o.o , choroba/ nieprzewidziana nieobecność́ osoby przeprowadzającej zabieg/konsultację/wykonującej usługę̨/ prowadzącej zajęcia);

 

b)  gdyby konieczne okazało się̨ wykonanie dodatkowych badań przez Pacjenta/Klienta przed wykonaniem usługi.

 

7.     Niezależnie od badań zleconych Pacjentowi/Klientowi przez Vivadental Sp.z o.o  w związku z planowanym Zabiegiem, Vivadental Sp.z o.o  doradza, aby Pacjenci/Klienci zamierzający skorzystać́ z usług Vivadental Sp.z o.o  poddali się̨ standardowym badaniom lekarskim w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań́ medycznych do skorzystania z usług oferowanych przez Vivadental Sp.z o.o 

 

8.     Pacjent/Klient ma obowiązek zastosować́ się̨ do wszystkich zaleceń́ udzielonych mu w związku z planowaną/wykonaną usługą przez personel Vivadental Sp.z o.o  oraz dochować́ terminów i zasad kontroli po wykonanej usłudze.

 

ROZDZIAŁ 3

Zasady umawiania/ odwoływania wizyt

 

1.     Umówienie konsultacji lub zabiegu może nastąpić́ osobiście w Vivadental Sp.z o.o  telefonicznie pod numer telefonów: 58 358 85 00, 504 875 189,                               

za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. Facebooka                                                    (Viva estetica Gdańsk (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063626033205)      ,mailowo: v@vivaestetica.pl, poprzez skierowanie zapytania na adres Booksy: vivaestetica1.booksy.com ,Instagram : vivaestetica_gdansk.

 

2.      Potwierdzenie planowanego terminu wykonania usługi  Pacjent/Klient może otrzymać́ telefonicznie, za pomocą̨ smsa i/lub maila- wyłącznie na podany numer telefonu i/lub wskazany adres mailowy.

 

3.      Dla zachowania poufności danych wrażliwych Pacjentów/Klientów, Vivadental Sp.z o.o  zastrzega sobie prawo do udzielania wszelkich informacji dotyczących planowanych Konsultacji/Zabiegów/udziału w Zajęciach dla danego Pacjenta/Klienta wyłącznie po uprzednim dokonaniu identyfikacji Pacjenta/ Klienta, na podstawie posiadanych w Vivadental Sp.z o.o  danych Pacjenta/Klienta.

 

4.      Na umówioną Konsultację i/lub Zabieg i/lub Zajęcia Pacjent/Klient zobowiązany jest przybyć́ do co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną Zabiegu i/lub Konsultacji i/lub Zajęć́, w celu odpowiedniego przygotowania się̨ do planowanej wizyty i/lub dopełnienia niezbędnych formalności przed planowaną Konsultacją i/lub Zabiegiem i/lub Zajęciami.

 

5.      W przypadku spóźnienia się̨ Pacjenta/Klienta na Zabieg lub Konsultację lub Zajęcia, Vivadental Sp.z. .o  przysługuje prawo do skrócenia ww. Zabiegu lub Konsultacji lub Zajęć́ o czas spóźnienia się̨ Pacjenta/Klienta. W przypadku jednak, gdyby spóźnienie Klienta/Pacjenta przekroczyło 15 minut, Vivadental Sp.z o.o  przysługuje prawo do odmowy wykonania Usługi zgodnie z treścią Rozdziału 2 pkt 5 lit. (f) niniejszego Regulaminu.

 

6.      Pacjent/Klient, który miał obowiązek wykonania odpowiednich badań przed wykonaniem przez Vivadental Sp.z o.o  usługi, zobowiązany jest do przedłożenia wyników tych badań najpóźniej dwa dni przed planowanym Zabiegiem/Konsultacją osobiście w Vivadental Sp.z.o.o  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez personel Vivadental Sp.z o.o , adres mailowy Placówki lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku nie przedłożenia wyników badań we wskazanym terminie, Vivadental Sp.z o.o  przysługuje prawo odmowy wykonania usługi.

 

7.       Nie jest dopuszczalna zamiana przez Pacjenta/Klienta Usługi na inną bez zgody Vivadental Sp.z o.o .

 

ROZDZIAŁ 4

Płatności i promocje

 

1.     Płatności za zabiegi świadczone przez Vivadental Sp.z.o.o  dokonywane są przez Pacjentów/Klientów bezpośrednio po wykonaniu zabiegu, tj. w dniu jego wykonania, chyba że Strony postanowią̨ inaczej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

2.      Płatności za konsultacje dokonywane są̨ bezpośrednio po wykonaniu usługi w tym zakresie.

 

3.     Wszystkie płatności dokonywane są̨ gotówką lub kartą płatniczą w placówce Vivadental Sp.z o.o . Możliwe jest dokonanie płatności przelewem na wskazany przez Vivadental Sp.z o.o  rachunek, pod warunkiem, że płatność́ ta została zaksięgowana najpóźniej w dniu, na który zaplanowano termin zabiegu/konsultacji/zajęć́.

 

4.      Opcja zapłaty przez Pacjenta/Klienta za wykonaną usługę̨ z odroczonym terminem płatności jest możliwa wyłącznie w drodze wyjątku, po indywidualnym uzgodnieniu takiej formy płatności z managerem Vivadental Sp.z o.o , po uprzedni podpisaniu przez Klienta/Pacjenta zobowiązania do zapłaty na formularzu stosowanym przez Vivadental Sp.z o.o .

 

5.      Potwierdzeniem zakupu usługi lub produktów w Vivadental Sp.z o.o  jest wystawiony paragon lub faktura VAT.

 

 

Opłata Rejestracyjna

 

1.     Płatności za zabiegi świadczone przez Vivadental Sp.z.o.o  dokonywane są przez Pacjentów/Klientów bezpośrednio po wykonaniu zabiegu, tj. w dniu jego wykonania, chyba że Strony postanowią̨ inaczej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

2.      Płatności za konsultacje dokonywane są̨ bezpośrednio po wykonaniu usługi w tym zakresie.

 

3.     Wszystkie płatności dokonywane są̨ gotówką lub kartą płatniczą w placówce Vivadental Sp.z o.o . Możliwe jest dokonanie płatności przelewem na wskazany przez Vivadental Sp.z o.o  rachunek, pod warunkiem, że płatność́ ta została zaksięgowana najpóźniej w dniu, na który zaplanowano termin zabiegu/konsultacji/zajęć́.

 

4.      Opcja zapłaty przez Pacjenta/Klienta za wykonaną usługę̨ z odroczonym terminem płatności jest możliwa wyłącznie w drodze wyjątku, po indywidualnym uzgodnieniu takiej formy płatności z managerem Vivadental Sp.z o.o , po uprzedni podpisaniu przez Klienta/Pacjenta zobowiązania do zapłaty na formularzu stosowanym przez Vivadental Sp.z o.o .

 

5.      Potwierdzeniem zakupu usługi lub produktów w Vivadental Sp.z o.o  jest wystawiony paragon lub faktura VAT.

 

 

 

Opłata Rejestracyjna

 

Vivadental Sp.z o.o  zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty rejestracyjnej w wysokości 150zł brutto na poczet usług z zakresu medycyny estetycznej, fizjoterapii oraz kosmetologii.

Opłatę rejestracyjną na poczet usługi z zakresu medycyny estetycznej, fizjoterapii lub kosmetologii można uiścić w Vivadental Sp.z o.o  w godzinach pracy kliniki w formie gotówki lub kartą płatniczą. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłaconą opłatę rejestracyjną i potwierdzenie wpłaty opłaty rejstracyjnej.

Opłatę rejestracyjną na poczet usługi z zakresu medycyny estetycznej, fizjoterapii lub kosmetologii można dokonać w formie przelewu bankowego na wskazane ponieżej dane rachunku bankowego:
numer konta: 35 1090 2590 0000 0001 4766 8966
 odbiorca: Centrum Medycyny Estetycznej Viva Estetica
       kwota opłaty rejestracyjnej: 150zł
       tytuł przelewu: OPŁATA REJESTRACYJNA, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY,  KTÓRA BĘDZIE REALIZOWAŁA OPŁATĘ REJESTRACYJNĄ, DATA I GODZINA WIZYTY

 

Vivadental Sp.z o.o  zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty rejestracyjnej z uwagi na nieodpowiedzialne podejście Klientów do dokonywania rezerwacji i niestawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie deorganizuje harmonogram pracy kliniki.

Kwota wpłaconej opłaty rejestracyjnej odliczona zostanie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Pacjent / Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki, karty płatniczej lub systemów płatności BLIK lub MediRaty. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę.

Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna w całości (nie jest zwracana Klientowi), jeśli Klient nie poinformuje Pracownika Vivadental Sp.z o.o  o nieobecności (osobiście, telefonicznie lub SMS pod nr telefonu 504875189 lub 583588500) lub poinformuje o nieobecności po minionym terminie rezerwacji.
Opłata rejestracyjna jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.

W celu zarezerwowania wizyty, należy w ciągu 2 dni od momentu ustalenia terminu wpłacić opłatę rejestracyjną w wysokości 150 zł. Po tym okresie 2 dni zarezerwowany termin zostaje anulowany.

Termin wizyty można zmienić jednokrotnie, maksymalnie 48h przed planowaną wizytą. Zmiana w krótszym okresie niż 48h od wyznaczonego terminu zabiegu skutkuje utratą Opłaty rejestracyjnej.

Zmiana terminu wizyty więcej niż jeden raz, skutkuje utratą opłaty rejestracyjnej.

Zabiegowiec ma prawo do zmiany terminu, jeśli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania zabiegu w zarezerwowanym terminie – w takim wypadku opłata rejestracyjna przechodzi na wspólnie ustalony kolejny termin.

W przypadku odwołania terminu przez klinikę i nie znalezienia dogodnego dla obu stron terminu, opłata rejestracyjna podlega zwrotowi w wysokości 100% na konto wskazane przez Pacjenta / Klienta.

Wpłata opłaty rejestracyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ 5

Bony podarunkowe

 

 

1.     Vivadental Sp.z o.o  przewiduje możliwość́ wydawania Bonów Podarunkowych, które upoważniają̨ do skorzystania z usług Vivadental Sp.z o.o  zgodnie z obowiązującym regulaminem, cennikiem oraz wartością̨ posiadanego Bonu.

2.      Bony Podarunkowe wydawane są̨ w formie papierowej dwustronnej i są̨ bonami na okaziciela. W przypadku uzupełnienia przez Klienta danych (imienia i nazwiska) osoby obdarowanej na bonie w miejscu do tego wskazanym, bon staje się̨ bonem imiennym. Wszelkie zmiany w treści bonu w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują̨ jego nieważność.

3.      Bony Podarunkowe są̨ ważne przez 6 miesiący od daty ich wystawienia- w tym okresie należy skorzystać z usług na podstawie zakupionego Bonu Podarunkowego. Po upływie terminu ważności bonu, niewykorzystana wartośćc Bonu Podarunkowego przepada. Bon Podarunkowy może zostaćć wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych usług.

4.      Przy umawianiu się̨ na Konsultację i/lub Zabieg i/lub Pacjent/Klient powinien poinformować, że korzysta z Bonu Podarunkowego. Warunkiem skorzystania z usług Vivadental Sp.z o.o  na podstawie Bonu Podarunkowego jest jego uprzednie okazanie w recepcji przed skorzystaniem z usługi.

5.     Jeżeli Bon Podarunkowy wystawiony został na określone usługi, Vivadental Sp.z o.o  dopuszcza możliwość́ zamiany tak wykupionej usługi na inną/inne usługi o wartości wskazanej na Bonie Podarunkowym.

6.      Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę̨. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów Podarunkowych. Istnieje możliwość́ dopłaty do Bonu Podarunkowego, jeżeli wartość usług opiewa na wyższą̨ kwotę̨ niż̇ wartość́ Bonu Podarunkowego.

7.     Bony Podarunkowego można nabyćć w Placówce Vivadental Sp.z o.o.

8.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do Bonów Podarunkowych stosuje się̨ wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu. Vivadental Sp.z o.o  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu Podarunkowego wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.     Vivadental Sp.z o.o  przewiduje możliwość́ stosowania rabatów, zniżek oraz innych akcji promocyjnych na świadczone przez Vivadental Sp. z o.o  usługi. Informacja o aktualnych promocjach i ich warunkach będzie każdorazowo dostępna na stronie internetowej, kanałach social-media, stacjonarnie w Vivadental Sp.z o.o  promocje nie łączą się̨.

 

 

ROZDZIAŁ 6

Procedura reklamacyjna

 

1.     Reklamacje dotyczące realizacji usług powinny być́ składane przez Pacjenta/Klienta na piśmie na adres siedziby Vivadental Sp. z o.o  lub kierowane droga mailową na adres: ​v@vivaestetica.pl niezwłocznie po stwierdzeniu przez Pacjenta/Klienta nieprawidłowości.

2.      W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, zgłaszana przez Pacjenta/Klienta reklamacja powinna zawierać́ co najmniej:

a)  dane osoby zgłaszającej reklamację: imię̨, nazwisko, numer telefonu;

b)  informacje o usłudze, jaka została wykonana;

c)  przedmiot zgłoszenia i reklamacji.

Niezależnie od powyższego, Pacjent/Klient zobowiązany jest  do kontaktu z Vivadental Sp.z o.o  w celu umożliwienia personelowi weryfikację zasadności zgłaszanych zastrzeżeń́ przez Pacjenta/Klienta (jeżeli w ocenie Vivadental Sp.z o.o  taki kontakt okaże się̨ w danym przypadku konieczny).
 Reklamacje będą̨ rozpoznawane w terminie do 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia lub odpowiednio od daty wizyty, o której mowa powyżej.
 

 Pacjent/Klient zostanie poinformowany o decyzji w formie pisemnej lub drogą mailową, na wskazany przez siebie adres e-mail.
 

 

 

ROZDZIAŁ 7

Dokumentacja Pacjenta/Klienta i zasady jej udostępniania

 

1. Dokumentacja Klienta/Pacjenta zgromadzona przez Vivadental Sp. z o.o  w związku z wykonaną na rzecz Klienta/Pacjenta usługą stanowi własność́ Vivadental Sp. z o.o. Dokumentacja Klienta/Pacjenta prowadzona jest w formie papierowej oraz system medyczny.2. Pacjentowi/Klientowi przysługuje prawo do wglądu do dokumentacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, w zakresie, w jakim dotyczy ona jego stanu zdrowia oraz świadczonych na rzecz Pacjenta/Klienta Usług (tj. w zakresie, w jakim dokumentacja ta stanowi dokumentację medyczną w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

3. Vivadental Sp. z o.o  zobowiązania jest udostępnić́ dokumentację medyczną:

a)  Pacjentowi/Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta/Klienta; po śmierci Pacjenta/Klienta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Klienta/Pacjenta za życia; oraz

b)  innym podmiotom w sposób i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Udostepnienie dokumentacji medycznej Pacjenta/Klienta nastąpić może w następujący sposób:

a)  poprzez wgląd do dokumentacji w Placówce Vivadental Sp.z o.o;

a)     poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii;

b)    wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostepnienia oryginałów tej dokumentacji;

d)  w postaci elektronicznej w systemie medyczny oraz przekazanie papierowych wydruków na zadanie uprawnionych podmiotów lub organów lub dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji lub przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną kopią dokumentacji.

5. Pacjent/Klient może wybrać formę̨ udostepnienia mu dokumentacji medycznej. Jeżeli Pacjent/Klient lub inna osoba działająca w jego imieniu wystąpi o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji, Vivadental Sp.z o.o  przysługuje prawo do pobrania stosownej opłaty, zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.6. W przypadku udostepnienia dokumentacji prowadzonej elektronicznie w postaci papierowych wydruków, potwierdzenia za zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej dokonuje osoba upoważniona przez Vivadental Sp.z o.o  i opatruje swoim oznaczeniem.

 

 

ROZDZIAŁ 8

Prawa i obowiązki Pacjenta/Klienta

 

1.     Z uwagi na charakter świadczonych usług w Vivadental Sp.z o.o  na rzecz Klientów, Pacjent/Klient jest podmiotem praw i obowiązków, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.

2.      Mając na uwadze treśćć pkt 1 powyżej, Pacjentowi/Klientowi korzystającemu z usług Vivadental Sp.z.o.o  przysługuje prawo do:

a)  świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej/ kosmetologicznej;

b)  życzliwego traktowania przez personel Vivadental Sp.z o.o , poszanowania godności osobistej;

c)  poszanowania prywatności i zapewnienia intymności, zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę̨ możliwości w osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu;

d)  przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i/lub leczniczych i/lub kosmetologicznych i/lub fizjoterapeutycznych, dających się̨ przewidzieć́ następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniach;

e)  ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań, leczenia i podjętych działań́ zabiegowych oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również̇ w przypadku śmierci;

 f) wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba,   że obowiązek udzielenia informacji wynika z przepisów ustawowych;

g)  zachowania w tajemnicy informacji związanych z Pacjentem/Klientem, a uzyskanych przez lekarza/kosmetologa w związku z wykonywaniem zawodu, a także pozostały personel Vivadental Sp.z o.o  w związku ze świadczonymi na rzecz Pacjenta/Klienta Usługami.

3.     Korzystając z Usług Vivadental Sp.z o.o  Pacjent/Klient ma obowiązek w szczególności:

 

a)        stosować́ się̨ do obowiązujących w Vivadental Sp.z o.o  regulaminów organizacyjnych, regulaminów świadczenia usług oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia usług, które zostaną̨ mu udostępnione w Vivadental Sp.z o.o  lub które są dostępne dla Pacjentów/Klientów za pośrednictwem strony internetowej: ​ www.vivaestetica.pl;

b)         posiadania ważnych dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości Pacjenta/Klienta;

c)         przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie placówki Vivadental Sp.z o.o  napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu Pacjenta/Klienta, lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań zarówno podczas, jak i po zabiegu;

d)        przestrzeganie zaleceń́ personelu Vivadental Sp.z o.o;

e)         poszanowania godności i uprzejmego traktowania personelu Vivadental Sp.z o.o.

4.     Pacjentowi/Klientowi, którego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone w związku z wykonywaniem na jego rzecz Usług przez Vivadental Sp.z o.o , przysługuje prawo do złożenia pisemnej lub ustnej skargi managerowi Vivadental Sp.z o.o.

 

ROZDZIAŁ 9

Umowy zawierane na odległość́

 

1.     Do Umów zawieranych z Vivadental Sp.z.o.o  na odległość́ zastosowanie znajdują̨ postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień rozdziału 9 niniejszego Regulaminu.

2.     Vivadental Sp.z o.o  przewiduje możliwość zawarcia umowy na odległość wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (adrese-mail: ​ v@vivaestetica.pl).

3.       Momentem zawarcia umowy na odległość jest zaakceptowanie przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności dokonanie przez Konsumenta akceptacji Regulaminu oraz wysokości i zasad dokonania wpłaty zaliczki na poczet Usługi (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).

4.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić́ od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w pkt 5 poniżej.

5.     W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Konsumenta wykonanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Konsument wykonujący prawo odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość w takim przypadku (tj. po zgłoszeniu takiego żądania) ma obowiązek zapłaty za Usługi spełnione do chwili odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionej Usługi z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

6.     W celu skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, konieczne jest złożenie oświadczenia woli o jednoznacznej treści: na piśmie- za pośrednictwem poczty lub osobiście, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: v@vivaestetica.pl).

7.      Do zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.

8.      W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy w trybie, wskazanym w pkt 4 powyżej Vivadental Sp.z o.o  zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane uprzednio wpłaty, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w sposób w jaki Konsument dokonał wpłaty, chyba że Konsument wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu inny sposób zwrotu. W przypadku wskazania przez Konsumenta przekazu pocztowego jako sposobu zwrotu, koszt związany z takim zwrotem obciążał będzie Konsumenta.

9.     W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w pkt 5 powyżej, Vivadental Sp.z o.o ma prawo dokonać zwrotu zapłaty po uprzednim potrąceniu należnej ceny za Usługę wykonaną, zgodnie z postanowieniami pkt 5 niniejszego Rozdziału.

 

 

 

ROZDZIAŁ 10

Ochrona danych osobowych

 

 

1.     Administratorem danych osobowych zbieranych od Pacjentów/Klientów Vivadental Sp.z.o.o  z siedzibą w Gdańsku ( adres: Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadająca numer NIP: 5830005934, nr. tel. 583588500,  e-mail: v@vivaestetica.pl .zwani dalej Administratorem).

2.     Obowiązek informacyjny RODO znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności | Viva Estetica - Centrum Medycyny Estetycznej

 

 

Al. Zwycięstwa 48, Gdańsk 80-210

 

Telefon:

58 358 85 00

E-mail:

v@vivaestetica.pl